Објектот ,,Ѕвончица,, е отворен во 2019 год со преадаптација на болницата во с.
Возарци. Целата опрема е обезбедена од сретства на градинката. Објектот
располага со една занимална, помошна кујна, санитарни чворови. Вкупната
површина на објектот е 72 м2 и дворна површина од 80м2.

Адреса: с.Возарци