Грижа

Тим од професионални искусни негуватели се грижи за правилно згрижување на децата зависно од нивната возраст.

Образование и воспитание

Тимот од високо-образувани воспитувачи како и стручен тим од соработници се грижи за спроведување на Програмата од Министерството за труд…

Исхрана

Квалитена исхрана е предуслов за здрав раст и развој на децата во најраната возраст. Во текот на денот децата добиваат…

ЈОУДГ Рада Поцева Кавадарци

Целосен називЈавна општинска установа - Детска Градинка „Рада Поцева“ЕМБ4022327ЕДБ4011974103440Адресаул. Браќа Џунови бр. 11а, КавадарциДиректорЦана Добринова

Новости