Почитувани родители,
ЈОУДГ “Рада Поцева”- Кавадарци постапувајќи согласно одлуката донесена од страна на Советот на Општина Кавадарци, бр. 08-6019/49 од 29.09.2022 Ве известува дека износот за надоместок на трошоците за престој на деца што паѓа на товар на родителите е зголемен и од сегашните 1.490 денари ќе изнесува 2.000 денари
Сметките за месец октомври 2022 ќе бидат пресметани по гореспоменатата одлука.