Прием на деца и слободни игри 06:00 – 08:15
Утринска гимнастика 08:15 – 08:30
Организација за појадок и појадок 08:30 – 09:00
Организирани слободни активности 09:00 – 09:30
Групна активност и работа по катчиња 09:30 – 10:30
Организирани игри и прошетки 10:30 – 11:15
Подготовка за ручек и ручек 11:15 – 12:00
Пладневен одмор  12:00 – 14:00
Подготовка за ужина и ужина  14:00 – 14:30
Слободни игри, игри по катчиња и испраќање на децата 14:00 – 17:30