В И З И Ј А

ГРАДИНКА ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО во која детето се чувствува среќно, сигурно и заштитено, градинка во која детето низ игра учи, расте и се развива, во која детето сака да престојува, ги задоволува детските потреби – ДЕТСКА КУЌА ЗА РАДОСНО И СРЕЌНО ДЕТСТВО.

М И С И Ј А

Максимална искористеност на објектите и опфатеност на децата, создавање услови за нивно квалитетно воспитание и образование со примена на најразлични форми и програми, дизајнирана според современите трендови и научни сознанија од областа на раниот детски развој