ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 

 ВОЗРАСНА ГРУПА ОД 5-6 ГОДИНИ

Ред бројГлобални цели ТемиВреме на обработка Организациони форми на работа 
1.Развивање на способност за заедничи Распоред на животот кој им овозможува заедно да живеат играат и учат, со што стекнуаат различни искуства,,Повторно заедно во градинка,,Септември фронтална, индивидуална, групна, во парови  
2.Проширување на знаењата за есента, користење на истражување и набљудување за учење и откривање,,Есен Златна,,Октомври фронтална, индивидуална, во парови, групна
3. Да се поттикнува да стане свесно за сопствениот статус и улогата во однос на  семејството, запознавање со елементарните морални вредности(љубов, вистина и добро однесување),,Моето семејство и семејните вредности,,Ноември фронтална, индивидуална,  групна
4.   Проширување на стекнатото знаење за  годишното време зима,  подготовки за Нова година, негување на традициите и народните обичаите ,,,Зимски доживувања,,   декември,јануари фронтална,индивидуална,групна
5.Проширување и стекнување на нови знаења за животинскиот свет и грижа за истите,,Животните, другарчиња наши,,февруари,март фронтална, индивидуална, групна
6.Проширување на стекнатите знаења за  пролетта, будење на еколошката свест,,Убавините на Пролетта ,,март,април фронтална, индивидуална, тандемска, групна
7. Воведување во сообракајната култура и навикнување на безбедно однесување во сообракајот,,Во сообракајот паметно се однсувам и насекаде патувамаприл,мај фронтална, индивидуална,  групна
8.   Стекнување на знаења за професии и занаети,,Да видам да видам што ке бидам,,Мај,јуни фронтална, индивидуална, тандемска, групна
9.   Проширување на стекнатите знаења за летните промени и појави ,,Летото иде – весело ке биде,,ЈуниЈули/августфронтална, индивидуална, тандемска, групна

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 

ВОЗРАСНА ГРУПА ОД 4-5

Ред брГлобални цели ТемиВреме на обработкaОрганизациони форми на работа
Ред бројГлобални цели ТемиВреме на обработка Организациони форми на работа 
1.доживување на градин- ката како средина за игра со други деца, запознавање со нови децаусвојување и почитување на правилата на однесување во градинката и групата,,Во градинка одам и среќен сум јас,,Септември фронтална, индивидуална, групна, во парови  
2.Воочување и препознавање на карактеристиките на есента, користење на истражување и набљудување за учење и откривање,,Убавините на есента,,Октомври фронтална, индивидуална, во парови, групна
3. Да се поттикнува да го развива чувството на припадност во семејството, запознавање со елементарните морални вредности(љубов, вистина и добро однесување),,Семејството и семејните вредности,,Ноември фронтална, индивидуална,  групна
4.   Воочување и препознавање на карактеристиките на годишното време зима,  подготовки за Нова година , обработка на традициите и обичаите,,Зимски радости,,   декември,јануари фронтална,индивидуална,групна
5.Проширување и стекнување на нови знаења за животинскиот свет и грижа за истите,,Во царството на животните,,февруари,март фронтална, индивидуална, групна
6.воочување и препознавање на карактеристиките На пролетта, будење на еколошката свест,,Боите на пролетта,,март,април фронтална, индивидуална, тандемска, групна
7. Проширување и стекнување на нови знаења за видовите на сообракај и собракајните средства,,Патуваме, се радуваме, радости доживувамеаприл,мај фронтална, индивидуална,  групна
8.   Стекнување на знаења за професии и занаети,,Да видам да видам што ке бидам,,Мај,јуни фронтална, индивидуална, тандемска, групна
9.   Препознавање и воочување на временските промени и појави во лето,,Летни доживувања,,ЈуниЈули/августфронтална, индивидуална, тандемска, групна

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ

ВОЗРАСНА ГРУПА 3-4

РЕДбр.Глобални целиТемиВреме на обработкаОрганизациони форми на работа
1.Запознавање со правилата на однесување во групата и градинката, запознавање со нови деца,,Градинке  моја мила,,Септември фронтална, индивидуална, групна, во парови  
2.Воочување и препознавање на карактеристиките на есента,,Дождец врне есен иде,,Октомври фронтална, индивидуална, во парови, групна
3. Формирање на реална слика за себе и позитивни чувства кон членовите на семејството,,Јас и моето семејство ,,Ноември фронтална, индивидуална,  груп–на
4.   Воочување и препознавање на карактеристиките на годишното време зима,  подготовки за Нова година , обработка на традициите и обичаите,,Бели бели снегулки ,,   декември,јануари фронтална,индивидуална,групна
5.Воочување препознавање на карактеристиките на животните,,Во царството на животните,,февруари,март фронтална, индивидуална, групна
6.воочување и препознавање на карактеристиките На пролетта, будење на еколошката свест,,Пролет мила сегде дојде,,март,април фронтална, индивидуална, тандемска, групна
7. Стекнување на знаења за сообракајот,,Секое патување – ново доживувањеаприл,мај фронтална, индивидуална,  групна
8.   Стекнување на знаења за професии и занаети,,Мама и тато работат…,,Мај,јуни фронтална, индивидуална, тандемска, групна
9.   Препознавање и воочување на карактеристиките на летото,,Летни доживувања ,,ЈуниЈули/августфронтална, индивидуална, тандемска, групна

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ

ВОЗРАСНА ГРУПА ОД 2-3 

Ребр.Глобални цели ТемиВреме на обработка Организациони форми на работа 
1.Развивање на способност за адаптација во новата средина,,Здраво градинке моја ,,Септември фронтална, индивидуална, групна,во парови  
2.Запознавање со карактеристиките на годишното време есен,,Дождот роси кап кап,,Октомври фронтална, индивидуална, во парови, групна
3. Поттикнување и негување на позитивни чувства кон членовите на семејството,,Јас мама тато и бато,,Ноември фронтална, индивидуална,  групна
4.   Запознавање   и воочување на карактеристиките на годишното време зима,,Студен ветер вее зимска песна пее,,   декември,јануари фронтална,индивидуална,групна
5.Воочување на основните карактеристики на животинскиот свет,,Во светот на животните,,февруари,март фронтална, индивидуална, групна
6.Запознавање и воочување на карактеристиките На годишното време пролет,,Од цвет на цвет сите влет,,март,април фронтална, индивидуална, тандемска, групна
7. Запознавање со  видовите на сообракај и сообракајните средства,,Патувам, патувамаприл,мај фронтална, индивидуална,  групна
8.   професии и занаети,,чук чук дедо чука,,Мај,јуни фронтална, индивидуална, тандемска, групна
9.   Воочување и запознавање со карактеристиките на летото,,Весело лето,,ЈуниЈули/августфронтална, индивидуална, тандемска, групна