Објект ,,Изворче,,  е приземна тврда градба со кос кров. Зградата зафаќа внатрешен простор од 1250м2 и со дворна површина 2838м2. Има 8 занимални ,трепезарија, дистрибутивна кујна, канцеларии, перална, кабинет за нагледни дидактички и технички помагала со помошни простории. Секоја занимална има сопствена гардероба и санитарен чвор. Занималните се светли пространи и со големи тераси. Има пет влеза за прифаќање на децата и еден влез за потребите на кујната.

Адреса : Моша Пијаде бр.66

Тел/факс.еmail.: 043 412 095