Тим од професионални искусни негуватели се грижи за правилно згрижување на децата зависно од нивната возраст.