Објектот “Буба Мара” се пушти во функција  во месец август 2018 година. Истиот располага со 3 занимални, кујна и други помошни простори. Вкупната површина на објектот е 674м2од кој 242м2се внатрешна површина и 432м2дворна површина. Има капацитет од 75 деца. Беше целосно изграден  со средства од Локалната Самоуправа,опремен од страна на МТСП и од нашата сметка.